top of page

     ป้ายไฟ หรือเรียกว่าตู้ไฟ ป้ายประเภทนี้สามารถพิมพ์ข้อความหรือรูปภาพได้ไม่ต่างจากป้ายไวนิล แต่ข้อดีของป้ายกล่องไฟคือ สามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืน

bottom of page